Gafsa

قفصة - Gafsa Sud

قفصة:انقطاع الماء الصالح للشراب بصفة مستمرة منذ ايام بحي سيدي احمد زروق

Publié par Observatoire Tunisien de l'eau le 24/09/2019 - 14:16

انقطاع الماء الصالح للشراب بصفة مستمرة منذ ايام بحي سيدي احمد زروق